“ÜNSEVER” den “ÜNSEVER AVUKATLIK ORTAKLIĞI”na

1986 (İZMİR) 1996 (İSTANBUL)


1986 yılında İzmir’de Avukatlık Bürosu olarak Ferhat İlker Ünsever tarafından oluşturulan ÜNSEVER HUKUK BÜROSU, 1996 yılında İstanbul’a taşınarak 2022 yılı sonuna kadar bu unvanla sürdürdüğü mesleki faaliyetlerine; ÜNSEVER ailesinin 20 yılı aşan süredir temel taşları olan Nayıf Altaş ve S. Elif Altaş’ın Ferhat İlker Ünsever’le birlikte ortak sıfatıyla yer aldığı ÜNSEVER AVUKATLIK ORTAKLIĞI olarak devam etmektedir.

ÜNSEVER AVUKATLIK ORTAKLIĞI, başta turizm sektörü olmak üzere, çeşitli sektörel alanlarda İstanbul, Antalya ve İzmir’le birlikte yurt geneline yayılmış şirketlere hukuki yapılanma, aile şirketlerine özgü durumlara yönelik düzenlemeler; dernek ve vakıf oluşumu ve faaliyetlerinde hukuki danışmanlık ve uyuşmazlıklarda dava takibi hizmeti sunmaktadır.

ÜNSEVER AVUKATLIK ORTAKLIĞI, kendisinden hizmet alan kişiye ve üzerinde çalışılan soruna özgü çözümler ve yaklaşımlar sergilemeyi, sıradan ve kalıplaşmış yaklaşımlardan uzak durmayı benimsemeyi esas almaktadır.

ÜNSEVER AVUKATLIK ORTAKLIĞI, sadece ortaklarının değil, O’nu oluşturanların tamamını kapsayan “takımın” adıdır.

ÜNSEVER AVUKATLIK ORTAKLIĞI, logosunda yer alan yukarıya doğru çıkan iki çizgi; avukatlık ve danışmanlık olarak yapılan farklı çalışmaları, ÜNSEVER AVUKATLIK ORTAKLIĞI ve müvekkilin yan yanalığını, yukarıya doğru birlikte hareketi, kırmızı ise etkin ve dinamik çalışmayı ifade etmektedir. ÜNSEVER AVUKATLIK ORTAKLIĞI;

Hukuku sorunlara çözüm bulma enstrümanı olmaktan çok sorunları önleme enstrümanı olarak kullanmayı,
Hukuku ticari faaliyeti engelleyen değil, engelleri kaldıran bir unsur olarak devreye sokmayı,
Uyuşmazlıkları yargı önüne taşımayı son ve kaçınılmaz çözüm olarak algılamayı,
Yaşam ve özellikle de ticari yaşamın hukukla iç içeliğinin ve etkileşiminin başta şirket yöneticileri olmak üzere herkes tarafından fark edilmesini sağlamayı,
Hukuki sorunlara yaklaşımda PROAKTİF olmayı,
Hukukun gelişim sürecine katkı sağlayacak yenilikçi bakış üretmek ve bu üretime akademik anlayışla destek olmayı,
Şirket ve olaylara kalıpçı bir anlayıştan çok özel, özgün bir anlayışla yaklaşmayı, “butik” çalışmalar ile hukuki kimlik kazandırmayı,
Aileleri, ortak ideali olanları şirket, dernek, vakıf gibi yapılarda bir araya getirmeyi ve bir arada olmaya engel halleri hukuki önlemlerle bertaraf etmeyi,
Adalet duygusu ile hareket etmeyi

esas alır.

Sonuç olarak ÜNSEVER AVUKATLIK ORTAKLIĞI, müvekkillerine spesifik ve yenilikçi hukuki çözümler sunmayı hedeflemekte, hukuki konularda proaktif katılımı teşvik etmekte ve adalet kavramına derinden değer vermektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Aşağıdaki konularda danışmanlık hizmetleri ve yapılandırma projelerini uygulamanın yanı sıra aynı konulardaki uyuşmazlıklarda avukatlık hizmeti de verilmektedir.

 • Şirketler Hukuku
 • Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş ve Yapılanması
 • Joint Venture İlişkilerinin Düzenlenmesi
 • İşbirliği ve Yap-İşlet Projeleri
 • Şirket Birleşme ve Bölünmeleri
 • Hukuki Durum Tespiti (Due Dilligence)
 • Sözleşme Düzenleme
 • Sözleşme Müzakereleri
 • Sözleşme Değerlendirme
 • Turizm Yatırımları
 • Turizm Sektörel Yapılanma Danışmanlığı
 • Seyahat İşletmeleri (Seyahat Acentası - Tur Operatörü) faaliyetleri
 • Konaklama İşletmeleri Faaliyetleri
 • Taşımacılık İşletmeleri Faaliyetleri
 • Marka / Haksız Rekabet Davaları
 • Marka, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaret Tescil ve Başvuru İşlemleri
 • Fikri Haklara İlişkin Uyuşmazlıklar
  Eser Sahibinin Hakları
  Bağlantılı Haklar
 • Sınai Haklara İlişkin Uyuşmazlıklar
  Marka
  Endüstriyel Tasarım
  Coğrafi İşaretler
  Patent
  Faydalı Model
 • Diğer Haklara İlişkin uyuşmazlılar
  Ticaret Ünvanları
  Tescilsiz Haklar
  İnternet Alan Adları
  Gizli Bilgiler – Ticari Sırlar
 • İşçi - İşveren İlişkileri
 • İş Prosedürleri
 • İşe İade Davaları
 • İşçi Alacak Davaları
 • Toplu İş Hukuku İlişkileri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Davaları
 • Hakemlik
 • Tahkim Davaları
 • Tahkim Kararlarının Tanıması ve Tenfizi
 • Ceza Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • Boşanma
 • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
 • Vasiyetname ve Miras Sözleşmeleri
 • Tenkis ve Tereke Davaları

MARKA


Marka; bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.”

Türkiye’de marka haklarına ilişkin temel Kanun 27/06/1995 tarihli ve 22326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’dir.

Anılan Kararnamenin 1. maddesinde de ifade edildiği üzere; “556 s. KHK’nin amacı anılan hükümlerine uygun şekilde tescil edilmiş MARKALARIN KORUNMASINI sağlamaktır”.

Marka mevzuatımızın öngördüğü ulusal / uluslar arası korumadan yararlanılabilmesi için “markaların mutlak suretle TPE nezdinde tescil edilmesi” gerekmektedir.

Bilindiği üzere; “Marka”, “Coğrafi İşaret” ve “Endüstriyel Tasarım” tescil – başvuru işlemleri TPE Marka Vekilleri Siciline kayıtlı “Marka Vekilleri” aracılığı ile yapılmaktadır.

Ünsever, müvekkillerine 2014 yılından itibaren “Marka”, “Coğrafi İşaret” ve “Endüstriyel Tasarım” konularında danışmanlık yapma ve bu konularda müvekkillerini Türk Patent Enstitüsü nezdinde temsil etme, gerekli her türlü girişimlerde bulunmaktadır.

Marka; bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.”

Türkiye’de daha evvel marka hakları 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile korunmakta iken 22.12.2016 tarihinden bu yana 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile korunmaya başlamıştır.

Bu Kanunun amacı ilk maddesinde de belirtildiği gibi, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.

Marka mevzuatımızın öngördüğü ulusal / uluslararası korumadan yararlanılabilmesi için “markaların mutlak suretle Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmesi” gerekmektedir.

Bilindiği üzere; “Marka”, “Coğrafi İşaret” ve “Endüstriyel Tasarım” tescil – başvuru işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu Marka Vekilleri Siciline kayıtlı “Marka Vekilleri” aracılığı ile yapılmaktadır.

Ünsever, müvekkillerine 2014 yılından itibaren “Marka”, “Coğrafi İşaret” ve “Endüstriyel Tasarım” konularında danışmanlık verme ve bu konularda müvekkillerini Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde temsil etme hizmetlerini vermektedir.

Ünsever tarafından sunulan hizmetler kısaca şunlardır;

Marka, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaret Tescil ve Başvuru İşlemleri
Marka / Haksız Rekabet Davaları
Fikri Haklara İlişkin Uyuşmazlıklar
Eser Sahibinin Hakları
Bağlantılı Haklar
Sınai Haklara İlişkin Uyuşmazlıklar
Marka
Endüstriyel Tasarım
Coğrafi İşaretler
Patent
Faydalı Model
Diğer Haklara İlişkin uyuşmazlıklar
Ticaret Ünvanları
Tescilsiz Haklar
İnternet Alan Adları
Gizli Bilgiler – Ticari Sırlar